ANTIDOPINGGRUPPEN, RIKSIDROTTSFÖRBUNDET


Bakgrund:
Doping som samhällsproblem I svensk lag regleras dopingbrott i dopinglagen. Inom idrotten finns det dopingregler. Det är två skilda regelverk som behandlar två helt olika företeelser. Inom idrotten betraktas till exempel astmamedicin och många andra vanliga läkemedel som doping, om du inte har dispens för medicinskt bruk. I lagen handlar det endast om Anabola Androgena Steroider (AAS) och tillväxthormon.

Idrottens dopingfrågor sammanblandas alltför ofta med samhällsproblemet och missbruk av AAS. Det kan därför vara på sin plats att reda ut begreppen. AAS vanligast De som dopar sig utan att vara tävlingsidrottare har andra skäl till detta än att fuska till sig idrottsresultat. Sådan doping handlar i princip uteslutande om AAS. Missbruk av AAS är idag ett växande samhällsproblem. Detta drogrelaterade missbruk sker i syfte att förändra kroppen men också de psykiska effekterna av drogen eftersträvas. Ett problem är styrketränande motionärer med kroppsbyggarideal som tar till AAS för att snabbt öka i vikt och muskelmassa.

Bland motionärer förekommer det att AAS också blir inkörsporten till traditionellt narkotikamissbruk. Idrottsrörelsen har under många år (sedan 1981) bekämpat doping inom idrotten och även uppmärksammat missbruket av AAS utanför idrotten. Dopingproblemet inom svensk elitidrott är idag minimalt. Att det pågår ett massivt antidopingarbete inom svensk idrott på alla nivåer är en viktig faktor för att fortsätta hålla svensk elitidrott dopingfri. Den ökade spridningen av AAS i samhället är dock oroande, då det finns risk att problemet spiller över till den organiserade idrotten. Därav är nu RF en del av aktörerna i det nationella projektet PRODIS.

Organisation:
WADA (World Anti-Doping Agency) sätter det världsomfattande regelverk som styr RF:s Antidopingreglemente. Samma regler ska gälla i alla idrotter i alla länder. Flera specialidrottsförbund (SF) har föreningar som driver gymverksamhet, vars medlemmar lyder under Idrottens antidopingreglemente. Därav har RF nu ett tilläggsprojekt i PRODIS för att överbygga de eventuella problem som kan uppstå mellan den privata/kommunala gymsektorn och den föreningsdrivna. Arbetet leds av projektledare på RF efter en samverkansöverkommelse med STAD/PRODIS som ligger till grund för projektplanen. Till Projektet finns en styrgrupp knuten med representanter från RF:s Antidopinggrupp och Dopingkommissionen. Styrgruppen träffas regelbundet under projekttiden.

Vårt arbete:
Om antidopingarbetet i Sverige Riksidrottsförbundet (RF) är ansvarigt för antidopingarbetet i Sverige. Alla 70 specialförbund ska enligt RF:s stadgar ha egna antidopingprogram och de 21 distriktsförbunden arbetar förebyggande mot doping. Sedan 1981 har RF tagit över 70 000 dopingprov. De senaste åren har doping påvisats i mindre än en procent av proven. Dopingkontrollerna görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit men även motionärer kan bli testade. Antidopingarbete bedrivs inom följande nio verksamhetsområden: Dopingkontroller Kontrollerna ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt. RF har en kontrollservice där man på beställning utför kontroller vid internationella tävlingar i Sverige.

Specialidrottsförbund (SF) och föreningar kan även vid behov beställa egna kontroller av RF. Analysverksamhet Analyser av svenska och internationella prov utförs vid Dopinglaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ett forskningsanknutet och av WADA ackrediterat laboratorium. Laboratoriet bistår därutöver RF med specialkompetens. Juridisk verksamhet Den juridiska verksamheten präglas av rättssäkerhet och service till idrottsrörelsen och dess utövare där bl a regler kontinuerlig revideras. RF:s dopingkommission fungerar som åklagare när man behandlar och anmäler positiva dopingfall. Bestraffningsärenden avgörs sedan av Dopingnämnden och kan överklagas till Riksidrottsnämnden. Dispensärenden behandlas av dopingkommissionens dispenskommitté. 

Information RF upprätthåller en informationsservice i första hand för medlemsförbunden och dess föreningar, men även för media och andra intressenter. RF svarar för framställning och spridning av informationsmateriel och har upprättat nätverk både inom SF och distriktidrottsförbund (DF). Utbildning RF har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, antidopingansvariga och andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet inom SF och DF. Forskning och utveckling RF utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i antidopingarbetet genom att initiera och genomföra olika forsknings- och utvecklingsinsatser. Detta ska sedan leda till ökad kunskap om dopingen inom idrotten, dess bakgrund och konsekvenser samt olika metoder att eliminera missbruket. RF följer forskningsläget och verkar för att medel ska beviljas sådan forskning. 

Nationell samverkan RF samarbetar med andra organisationer och myndigheter för att strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel. Nu är alltså PRODIS en av dessa. Internationell samverkan Den viktigaste plattformen för koordinering och harmonisering av antidopingarbetet utgör WADA (World Anti-Doping Agency), där representanter för internationell idrott och världens regeringar sedan bildandet 1999 arbetar sida vid sida i kampen mot doping.

Den av WADA framtagna World Anti-Doping Code (WADC) är sedan 2004 det regelverk som all världens internationella specialidrottsförbund och nationer rättar sig efter. 2009 förnyades koden. Sedan lång tid tillbaka finns även ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de nordiska länderna i många stycken varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna Kvalitetssäkring RF: s dopingkontrollverksamhet är certifierad enligt kraven i WADAs standard för dopingkontroll samt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008. Certifieringen omfattar såväl kontrollverksamheten, regelverket som antidopingorganisationen.

Målsättning och framtid:
Verka för att knyta ihop idrottens nationella antidopingarbete och regelverk med lokala, regionala och nationella antidopningsprojekt. I första hand inom PRODIS och i andra hand övriga gymprojekt där idrottsföreningar medverkar. Synkronisera idrottens gymcertifiering och utbildning ”Vaccinerat Gym” med det arbete som PRODIS genomför (utbildning, kvalitetssäkring, tillsyn/tester, information). Att i samverkan med aktörerna i PRODIS utveckla en nationell diplomering av gym och idrottsföreningar. I avvaktan på den statliga utredningen om ett nytt NADO och dess uppdrag agera förebyggande inom ramen för vårt nuvarande uppdrag gällande dopingproblematiken i samhället och dess angränsning till idrotten.

BBAI26doping.jpg