FÖRSLAG PÅ TJÄNSTESKRIVELSE

Nedan följer ett förslag på innehållet i en tjänsteskrivelse. Innehållet är allmänt hållet då det kan se olika ut i olika kommuner. Förslaget ska ses som en hjälp till att formulera en tjänsteskrivelse och är fritt att använda som underlag för framtagande av en egen skrivelse.

  

Tjänsteskrivelse:
Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS – Prevention av dopning i Sverige

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att XX kommun deltar i det nationella antidopningsnätverk PRODIS – Prevention av dopning i Sverige och arbetar med arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning.

 Sammanfattning
PRODIS – Prevention av dopning i Sverige bildades år 2008 på initiativ från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Syftet med nätverket PRODIS är att utveckla och sprida en arbetsmodell för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Inom nätverket PRODIS används den gemensamma arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan mer berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksidrottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

 Inledningsvis ingick Stockholms län, Kalmar kommun, Linnéuniversitetet och Malmö stad i nätverket. År 2009 utvidgades nätverket med Norrbottens län, Kronobergs län och Dopingjouren. År 2011 fick STAD ett uppdrag av dåvarande Statens folkhälsoinstitut att samordna nätverket och det utvidgades ytterligare till att även omfatta Västernorrlands län, Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län och Kungsbacka kommun.

 Under de år som nätverket har funnits har antalet kommuner och län som ingår i nätverket utökats konstant och ambitionen för PRODIS under de kommande åren är att få med alla län och dess kommuner i nätverket. Nätverket PRODIS har under de senaste åren utvecklats och gått från att vara ett projekt till att bli ett stort nationellt utvecklingsarbete för hur problemet dopning i samhället skall hanteras över organisations- och myndighetsgränser, till nytta både för individen och för samhället.

Det finns ett fortsatt stort behov att utveckla dopningsförebyggande metoder. Om kommuner, län och idrottsförbund som arbetar förebyggande mot dopning samverkar kring detta så blir effekterna större än om man arbetar var och en på sitt håll. Det unika med PRODIS är den samverkan som har skapats mellan olika myndigheter och organisationer vilket gynnar ett hållbart och långsiktigt arbete.

Huvudkomponenterna i arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning är:

  • Utbildning av nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.

  • Diplomering av träningsanläggningar. För att bli diplomerad måste träningsanläggningen uppfylla följande kriterier: utbildat personalen, utformat en policy och handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och personal, ha ett samarbete med polisen samt för föreningsdrivna träningsanläggningar dessutom ett samarbete med Distriktsidrottsförbundet, utsett en antidopningsansvarig på anläggningen samt att det ska finnas en antidopningspärm på anläggningen.

  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

 Utöver detta syftar arbetet i PRODIS till att bidra till en nationell kunskapsuppbyggnad som kan spridas till övriga kommuner i landet.

Alla insatser i PRODIS bedrivs lokalt utifrån respektive län/kommuns förutsättningar. Lokalt ska det även ske ytterligare insatser än de ovan nämnda. Den nationella uppmärksamhetsveckan v. 41 är en sådan aktivitet. Under 20?? kommer alla träningsanläggningar och polisen i xx kommun att få en inbjudan till ett möte arrangerat av xx. Där kommer PRODIS och arbetet med metoden 100 % Ren Hårdträning att presenteras. Frågan kommer att ställas om detta är något som träningsanläggningarna och polisen vill delta i tillsammans med kommunen. Utifrån mötet kommer ett nätverk bildas i kommunen. Samordnaren/projektledaren kommer att arbeta utifrån en checklista för 100% Ren Hårdträning framtagen av STAD (Bilaga 1). Deltagandet i PRODIS är kostnadsfritt. Utgifter som finns för t.ex. utbildningar och nationell uppmärksamhetsvecka tas från XX:s ordinarie budget.