SANDVIKENS KOMMUN

I Sandvikens kommuns Vision 2025 är livsmiljön i fokus för att medborgarna ska kunna leva i ett öppet, jämlikt och demokratiskt Sandviken. ”Vi ska må bra till kropp och själ”. Kommunfullmäktige målsättning under hållbar samhällsutveckling är ”Medborgarna i Sandviken upplever att de har en god fysisk, psykisk och social hälsa.” Hälsa och trygghet hör till de viktigaste grundstenarna i vårt samhälle. Det drogförebyggande arbetet i Sandvikens kommun syftar till att ge befolkningen möjlighet till en god livskvalitet. Detta ska ske genom såväl hälsofrämjande som förebyggande och behandlande insatser. Arbetet ska ha fokus på att både minska efterfrågan och begränsa tillgången/utbudet på tobak, alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande preparat. Arbetet ska i så stor utsträckning som möjligt ha stöd i vetenskaplig forskning och/eller väl beprövad erfarenhet. Särskilt viktigt är det att barn och unga får en trygg uppväxtmiljö och mår bra av att bo i Sandviken.

Målet med arbetet är att bli en minska dopningsanvändandet i Sandvikens kommun. Vi vill även öka kunskapen kring dopning, kosttillskott och deras konsekvenser. Därmed också bidra till kommunens Vision 2025 ”Vi ska må bra till kropp och själ”. 


Samordnare:
Ann-Sofie Karlstedt, Sandviken kommun
e-post: ann-sofie.karlstedt@sandviken.se
Tel: 026-24 13 31